Recruitment
with care

Privacy verklaring

Privacy Statement Professionals in Food BV

Dit is het Privacy Statement van ons, Professionals in Food BV. Om jou goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij jouw persoonsgegevens.

Zoals het ware professionals in de arbeidsbemiddeling betaamt, achten wij een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Professionals in Foodveilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Professionals in Food een Privacy Statement?

Omdat we daartoe verplicht zijn. Maar vooral ook omdat we het belangrijk vinden dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Wij zijn immers blij dat we die gegevens in bruikleen mogen hebben om zodoende onze diensten te kunnen leveren, maar de gegevens blijven van jou. We hebben in dit Privacy Statement daarom op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statementlezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Best een lapje tekst dus, maar zeker nuttig om eens door te nemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Eerst een beetje uitleg, zodat je weet waar het over gaat. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je onze website bezoekt, verstrek je in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat je jouw persoonsgegevens met ons deelt of dit door een derde laat doen verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Professionals in Food verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Professionals in Food persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn veelal food professionals die zoeken naar een nieuwe baan, maar ook opdrachtgevers, leveranciers, food professionals die via ons aan het werk zijn en alle andere denkbare bezoekers van onze site.

In dit kader wijzen we je graag op een belangrijk punt: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers of derden aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht hen hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan de betreffende personen geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Professionals in Food BV, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64789527 en gevestigd aan de Nieuwe Linie 8 te Vught. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Professionals in Food jouw persoonsgegevens?

Zonder cv en een nadere kennismaking geen arbeidsbemiddeling. Dat is duidelijk. Toch stippen we hier graag de kaders aan waarbinnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Het verwerken van persoonsgegevens mag namelijk niet zomaar, maar dient een wettelijke grondslag te hebben. Mogelijke wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Professionals in Food BV, waarbij jouw belang niet prevaleert.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. We hebben jouw contactgegevens nodig om je te kunnen bellen of mailen. Vervolgens registreren we die contacten om zodoende tijdig en correct opvolging te kunnen geven aan vervolgstappen.

Wanneer je als food professional via ons op zoek gaat naar een baan hebben we jouw cv nodig, net als informatie over jouw dromen, wensen en ambities, soms aangevuld met wat relevante persoonlijke context om je echt goed te leren kennen. Op die manier kunnen we je goed adviseren over jouw carrièreontwikkeling en welke organisaties en functies goed bij jou zouden kunnen passen.

Wanneer je als opdrachtgever via ons op zoek gaat naar een food professional, hebben we graag inzicht in jouw functie- en verantwoordelijkheidsgebied. Wanneer je de directe leidinggevende wordt van de nieuw aan te werven professional vinden we het belangrijk meer te weten te komen over jouw persoonlijkheid, zodat wij een correcte inschatting kunnen maken van de mogelijke klik tussen jou en de professional. Ook die informatie verwerken wij.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als arbeidsbemiddelingsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om je te bemiddelen naar werk, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.
 • om met je, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om je met jouw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van onze organisatie.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.

Op het moment dat je voor ons aan de slag gaat vragen we je om extra gegevens te verschaffen, zodat wij een personeelsdossier kunnen (laten) aanmaken binnen de wettelijke eisen en je correct kunnen (laten) uitbetalen. Als aanvullende gegevens hebben wij dan nodig:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wanneer wij gebruik maken van een payrollorganisatie om de terbeschikkingstelling te faciliteren, treed je effectief bij hen in dienst en delen wij de hierboven genoemde informatie met hen.

Hoe gaat Professionals in Food met jouw persoonsgegevens om?

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Wij behandelen jouw gegevens met zorg. Dat betekent o.a. dat wanneer wij je ergens voorstellen, je ervan af weet. Maar ook dat wij alleen maar met echte, actuele vacatures werken, waardoor je altijd op een echte vacature solliciteert. En wanneer wij je aanmelden bij een subverwerker (bijvoorbeeld een payrollorganisatie) wordt dat vooraf met je afgestemd. Kortom: wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Precies zo als we zelf ook willen dat andere organisaties met onze gegevens omgaan. Om deze zorgvuldige omgang te borgen, hebben we intern een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. We hopen en verwachten niet dat het gebeurt, maar toch: wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Professionals in Food BV niet iedereen toegang heeft tot al jouw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Al onze medewerkers zijn daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door ons zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom: iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Professionals in Food bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wij hebben tot doel lange termijn relaties op te bouwen met onze opdrachtgevers en de professionals die wij bemiddelen. Daarom bewaren wij de gegevens van onze opdrachtgevers en professionals totdat zij om verwijdering verzoeken of om welke reden dan ook niet meer tot de doelgroep behoren.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Professionals in Food kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij daaraan onze medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Wij zullen jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Professionals in Food

Veel contacten tussen jou en Professionals in Food verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media en incidenteel ook per post. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook bij ons. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Mogelijke opnamen van telefoongesprekken met Professionals in Food

Als je ons belt of wij jou bellen, kunnen we het telefoongesprek opnemen. Hierover informeren we je dan vooraf. Dat geldt ook in het geval van beeldbellen, bijvoorbeeld via Skype of andere applicaties. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we je beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Professionals in Food

Als je onze website bezoekt, registreren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met jouw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt heeft een IP-adres. Ook als je internet met jouw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Wij houden IP-adressen bij om jou en onszelf te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de website van Professionals in Food worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding on om persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw ‘device’ (e.g. computer, tablet, telefoon) wordt opgeslagen.

Professionals in Food gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook worden er analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op de privacy.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel wordt opgebouwd om je bijvoorbeeld van voor jou relevante vacature-alerts te voorzien en is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hoe Google gegevens gebruikt om hun eigen website: https://policies.google.com/te...

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken

Professionals in Food verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan je betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je ingeschreven bij Professionals in Food en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je wenst in te zien.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van jouw identiteitsbewijs als je voor ons werkt of hebt gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Professionals in Food onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Professionals in Food kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij zullen je dan vragen om je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of het verzoek ook echt van jou afkomstig is en of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Professionals in Food jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je dit instellen via de volgende link: https://professionalsinfood.nl/cookie-consent-reset

Over dit Privacy Statement

Professionals in Food BV kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 17-5-2018. De meest recente versie vind je op www.professionalsinfood.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan contact met ons op:

Professionals in Food BV
Nieuwe Linie 8,5264 PJ Vught
T: 085-1050129
E: info@professionalsinfood.nlOp zoek naar een vacature in dit segment?

Kijk bij onze vacatures. Vind hier jouw geschikte vacature en solliciteer direct.

Je kunt er ook voor kiezen om ons een open sollicitatie te sturen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van jouw open sollicitatie nemen wij contact met je op om jouw wensen en eisen aan een nieuw baan te bespreken.

Melding: cookies

Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om de effectiviteit van advertenties te registreren en te optimaliseren, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, om gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze websites, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookie instellingen Cookies accepteren